Home

Autoritært styreform

Autoritære regimer, styre- eller regeringsformer, der er karakteriseret ved en diktatorisk eller enevældig (autoritær) statsmagt. I autoritære regimer er alle magtbeføjelser som oftest samlet hos en enkelt magtbærer, og regeringsmagten er som regel uden begrænsninger. Magtbeføjelserne kan udøves af en enkeltperson, en persongruppe, en komité eller et parti Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv hvor det er mulig. Totalitarisme kjennetegnes som regel av et sammenfall av autoritært styre (hvor vanlige borgere har liten innflytelse over politikken) og ideologi (et omfattende sett av verdier som. autoritært styre styresett basert på krav om streng lydighet overfor myndighetene, og villighet til å bruke undertrykkelse og sosial kontroll for å oppnå dette. Autoritære regimer, styre- eller myndighetsformer er preget av diktatorisk eller eneveldig statsmakt. I autoritære regimer samles all makt hos en maktutøver - en person, en gruppe, en komité eller et parti autoritært. Den er til tider forvirrende, fordi den ikke nødvendigvis sier så veldig mye om hva som er autoritært eller ikke. Mer avanserte politiske barometre opererer derfor med to akser. Først den tradisjonelle økonomiske, men også en akse som måler respondentens forhold til frihet og autoritet Sjelden brukt siden slutten av andre verdenskrig i 1945, er fascisme en styreform som kombinerer de mest ekstreme aspekter av både totalitarisme og autoritært. Selv sammenlignet med ekstreme nasjonalistiske ideologier som marxisme og anarkisme, er fascisme vanligvis ansett for å være helt til høyre enden av det politiske spekteret

Autoritær (fransk, av latin auctoritas, myndighet) betegnes den som uten saklig grunnlag eller uten å gi saklig begrunnelse, bestemmer over andre.En autoritær innstilling kan også medføre overdreven respekt for enhver som står over en i sosial rang, slik at man lar seg dominere på følelsesmessig grunnlag uten fornuftsstyrte argumenter Autoritær, betegnes den som uten saklig grunnlag eller uten å gi saklig begrunnelse, søker å bestemme over andre; i motsetning til autoritativ, hvor saklig grunnlag er til stede. En autoritær innstilling kan også medføre overdreven respekt for enhver som står over en i sosial rang, slik at man lar seg dominere på følelsesmessig grunnlag uten fornuftsstyrte argumenter Syrias politiske system er forankret i landets moderne historie og grunnlov. Det formelle styringssystemet er opprettholdt til tross for at krigen i Syria, som startet med opprøret i 2011-2012, har medført at offentlige funksjoner har vært satt ut av spill i store deler av landet, gjennom flere år. Syria har en i prinsippet demokratisk grunnlov, med allmenn stemmerett og flertallsvalg.

autoritære regimer lex

Kinas politiske system er en betegnelse for hvordan staten Kina er organisert. Etter forfatningen av 1982 er Kina en enhetsstatlig folkerepublikk. Kinas kommunistparti er det statsbærende partiet, og statsorganene har på alle nivåer parallelle partiorganer. Det formelt øverste statsorganet er den nasjonale folkekongressen. Landets statsoverhode er presidenten Autoritarisme er en styreform karakteriseret ved en stærk centralmagt og begrænsede politiske friheder.Individuelle friheder er underlagt staten, og der findes intet forfatninggaranteret ansvar. Juan Linz karakteriserede i 1964 autoritære politiske systemer ved fire kvaliteter: . begrænset politisk pluralisme; dvs. at sådanne regimer begrænser politiske institutioner og grupper såsom.

ANTIFASCISTER, MIN BARE … – NewSpeek

Iran er en konstitusjonell islamsk republikk. Dette bygger på forfatningen av 1979, som ble innført ble sjahen i Iran ble avsatt (se Den islamske revolusjonen). Forfatningen er senere revidert i 1989. Irans politiske system bygger på prinsippet om at staten skal styres av islamske skriftlærde. Statsoverhodet, Wali Faqih (Den øverste lederen), velges av et eget råd, Majlis-e Khobregan. Autoritært styre - et nytt virus å bekjempe for EU? 22. Autoritarisme er en styreform karakteriseret ved en stærk centralmagt og begrænsede politiske friheder.Individuelle friheder er underlagt staten, og der findes intet forfatninggaranteret ansvar Styreformer, grundlæggende værdier og principper for det politiske liv i et samfund, en række normer og spilleregler om, hvordan politiske beslutninger træffes, samt en specifikation af, hvilke myndigheder der kan træffe sådanne beslutninger. Ethvert lands styreform hviler på nogle grundlæggende værdier og principper, der er mere eller mindre eksplicit formuleret, fx i landets. Autoritær er den som (urett eller upåkalla) krev autoritet, vanlegvis med illegitime middel som til dømes vald eller trugslar. Ordet blir òg bruka om personar som er overdrive dominante, kompromisslause, diktatoriske og maktfullkomne. Dessutan blir det bruka om grupper med eit autoritært leiarskap og om samfunn med maktmisbruk, myndigheitskontroll og absolutte reglar, og som ikkje er.

Totalitarisme - Wikipedi

I vores del af verden er vi vant til, at de fleste lande har et demokratisk styre. Selv om der sker en demokratisering i mange lande over tid, så er de demokratiske styreformer stadigvæk i mindretal. I samfundsfag taler man om autoritære styrer som en samlebetegnelse for lande, som ikke har demokratisk styre Sider i kategorien «Styreformer» Under vises 72 av totalt 72 sider som befinner seg i denne kategorien Vietnam, offisielt Den sosialistiske republikk Vietnam (vietnamesisk: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), er et land i Sørøst-Asia ut mot Sørkinahavet.Det grenser til Kina i nord, Laos i nordvest og Kambodsja i sørvest. Vietnam er med sin befolkning på over 90 millioner det 13. mest folkerike landet i verden. Hovedstaden er Hanoi, som ligger i den nordre delen av landet, mens. Kategori:Lande efter styreform. Spring til navigation Spring til søgning. Dette er en forældrekategori. Den bør kun indeholde underkategorier. Lande efter styreform. Underkategorier. Denne kategori har nedenstående 9 underkategorier, af i alt 9. D Diktaturer‎ (8 S) E. Styreform er ordet vi bruker for å snakke allment om slike ordninger. Styreform viser altså til rammen for det politiske livet i et land eller et samfunn. Vi ser at når vi snakker om et lands styreform, er vi allerede i ferd med å si noe om hvordan dette samfunnet fungerer

Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur Hva er diktatur? Definisjon Et diktatur er en styreform. En styreform vil si hvordan et land eller en stat blir styrt. I Norge har vi styreformen demokrati. Demokrati betyr folkestyre, noe som i praksis vil si at det er alle som har statsborgerskap i Norge som bestemmer, gjennom folkevalgte representanter. Et diktatur kan på mange Fortsett å lese Hva er et diktatur I nogle af landene kan man tale om et egentlig diktatur med en diktator, som sidder på al magt. Styrets modstandere bliver forfulgt, myrdet eller fængslet, og der er ingen uafhængige domstole

Eksempler autoritært regime være autoritært opdraget. vi er ved at nedbryde en gammeldags, hierarkisk og autoritær skoleform, så den bliver mere demokratisk og tidssvarende læreb1989 lærebog, samfund, sociologi, 1989. Orddannelser. Afledninger antiautoritæradj The Economist har undersøgt hvordan det står til med demokrati i 167 lande, og forsøgt at sammenstille dette med et Demokrati-indeks, Economist Intelligence Unit Index of Democracy, som fokuserer på fem generelle kategorier; frie og fair valg-processer, civile rettigheder, regeringens funktionalitet, politisk deltagelse og politisk kultur Syria var arnested for en av verdens eldste sivilisasjoner, og er i dag et oljeproduserende land med et autoritært regime. I 2011 kom den arabiske våren til landet, og demonstrasjoner mot diktaturet blusset opp. Dette utviklet seg raskt til en blodig borgerkrig som pågår fremdeles

År 1918: Polen genopstår

autoritært styre - Folk og Forsva

Hva betyr autoritær? - Civit

3. LANDE MED EN AUTORITÆR STYREFORM Skriv navne ned på 1-3 lande i verden, som du mener har et autoritært styre. Skriv også ned, hvorfor du mener der er tale om et autoritært styre (du kan bruge nettet til at tjekke dine svar) autokrati styreform der all makt er samlet hos en person, en autokrat, uten konstitusjonelle eller institusjonelle begrensninger. Vedkommende råder over lovgivende, utøvende og dømmende makt. Se autoritært styre; enevelde; despot; totalitær stat; tyran Et autoritært regime finner man vanligvis i diktaturer, men disse kan også finnes i et demokrati. Selve ordet autoritær kan brukes om atferd, personlighetstyper, politiske partier og regimer. Et eksempel kan være en autoritær barneoppdragelse, som betyr at barn lystrer sine foreldre uten at foreldrene behøver å forklare barnet hvorfor Et diktatur er en autoritær styreform, preget av en enkelt leder eller gruppe av ledere med verken noe parti eller et svakt parti, liten massemobilisering og begrenset politisk pluralisme. I henhold til andre definisjoner er demokratier regimer der de som styrer blir valgt gjennom omstridte valg; derfor er diktaturer ikke demokratier. Med ankomsten av 1800- og 1900-tallet oppstod. Lande, der har en styreform, som ligger mellem polyarki og autoritært styre. Disse lande har delvist indført demokratiske elementer og opfylder oftest nogle af betingelserne for polyarki. Nogle semidemokratiske lande formår over tid at udvikle sig i en mere demokratisk retnin

Totalitarisme, Autoritære, og fascismen: Hva er forskjellen

• hvorfor enevælden i Danmark var en autoritær styreform. 2. AUTORITÆRT ELLER DEMOKRATISK? Sæt streg mellem udsagnene og den styreform, du mener udsagnet passer til. DLT41\0/KKATISK 414'' • Folket vælger repræsentanter • Alle er ikke lige for loven Borgerne kan ikke frit give udtryk for deres mening Der er ingen forsamlingsfrihe Diktatur er en styremåte der makten ligger hos én enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Det er ulike former for diktatur. Eksempler på diktatur kan være, enevelde (enmannsdiktatur) totalitært diktatur, hvor det er nesten total frihetsopphevelse og autoritært diktatur, hvor innbyggerne kan komme med meningsytringer, men har liten eller ingen handlingsfrihet

Autoritær - Wikipedi

Land med demokratisk styreform. En demokratisk styreform kjennetegnes gjerne ved at statsmakten er fordelt mellom et lovgivende-, et utøvende- og et dømmende organ, dvs. et parlament, en regjering og en domstol. En mangelfull måte å definere demokrati på er å definere det som et flertallsstyre, altså at et land er demokratisk så lenge.. 2 Demokrati er en styreform som må forvaltes med besluttsomhet og som vil forfalle om det ikke næres. I vår tids ledende demokratier, USA og Storbritannia, er det nå forfall. Det er ikke nok å si at disse systemene kan forfalle, de er i forfall Norges styreform er arvelig monarkisk. Monarkiet er en fortidslevning fra et autoritært styre og egner seg derfor dårlig som demokratisk symbol. Sist, men ikke minst, en overgang til republikk vil være det naturlige sluttpunktet på den demokratiseringen som startet i 1814,. I et autoritært diktatur lar man til en viss grad tankene og privatlivet til folk være i fred, men slår brutalt ned på åpen kritikk av staten og lederne. Demokrati. Demokrati er en gammel gresk betegnelse for folkestyre. Demokratiske styreformer har som mål å hindre at makten samles på få hender Venezuela har verdens største oljereserver, og landet er helt avhengig av oljeinntektene. Pengene ble brukt på sosiale programmer under president Hugo Chávez (1999-2013), fram til oljeprisen stupte i 2014. Nå er landet i en humanitær krise, under et stadig mer autoritært og korrupt regime

autoritær - Store norske leksiko

Stortinget ber regjeringen utrede ulike alternativer for innføring av republikk som styreform i Norge. Vurderinger av de ulike alternativene, og forslag om hovedpunktene i en republikansk styreform, legges fram for Stortinget i god tid før Stortingets behandling i neste valgperiode av grunnlovsforslag om innføring av republikk, senest innen utgangen av stortingsperioden 2014-2015 Autoritarisme er en regjeringsform preget av sterk sentralmakt og begrensede politiske friheter.Statsvitere har laget mange typologier som beskriver varianter av autoritære regjeringsformer. Autoritære regimer kan enten være autokratiske eller oligarkiske og kan være basert på et partis eller militærets styre. I et innflytelsesrikt arbeid fra 1964 definerte statsviteren Juan Linz. totalitær stat styresett der makthaverne styrer eller utøver påvirkning på omtrent ethvert aspekt av offentlig og/eller privat adferd, altså det totale samfunnsbildet. Som regel nært tilknyttet en politisk eller religiøs ideologi som legitimerer overgrep, der kun et politisk parti eller gruppering er tillatt. I totalitære stater forvitrer ofte tilliten mellom innbyggerne, og bare.

Syrias politiske system - Store norske leksiko

Kinas politiske system - Store norske leksiko

 1. Kina er verdens mest folkerike land, og har siden 1949 blitt styrt av kommunistpartiet. De siste årene har landet åpnet seg mot Vesten, og hatt stor økonomisk fremgang
 2. Demokrati som styreform er bygd på prinsippet om at samtlige medlemmer av et fellesskap skal ha lik beslutningsrett. Spesielle historiske forhold gjorde at denne styreformen på 1800- og 1900-tallet fikk rotfeste i Vesten. Dette har skapt en forestilling om at demokrati er det «naturlige utfall» av moderniseringsprosesser
 3. Algerie er Afrikas største land og en viktig olje- og gasseksportør. Samfunnet er preget av en blodig borgerkrig på 1990-tallet og et autoritært regjeringsparti som har styrt siden landet ble uavhengig fra Frankrike i 1962
 4. Veien kan være kort fra et levende demokrati til et mer autoritært styresett, slik vi kan se konturene av i enkelte land på vårt eget kontinent. Et levende, liberalt demokrati må hegnes om og kan ikke tas for gitt. Det er kun vi borgere som kan bidra til å opprettholde de frihetene som vår demokratiske styreform avhenger av
 5. Trenger vi et mer autoritært styre? Våkn opp! - 1975 Del 2: Konger er som stjerner — de stiger og faller Våkn opp! - 1990 Hvorfor er det nødvendig å ha en regjering? Våkn opp! - 1985 Del 8: En politisk blanding av jern og leire.
 6. Dag Einar Thorsen. førsteamanuensis i statsvitenskap, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge. Dag Einar Thorsen har skrevet 63 artikler Nylig aktivite

Autoritarisme - Wikipedia, den frie encyklopæd

S elvom demokratiet er udbredt flere steder i verden i dag, halter det alligevel med den demokratiske ånd, kunne Kristeligt Dagblad mandag fortælle.Analysegruppen The Economist Intelligence Unit, der er et søsterselskab til det britiske magasin The Economist, har netop opgjort deres årlige indeks over 165 lande og to territoriers demokratiske tilstand Demokrati er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger, ifølge Store norske leksikon. Et annet viktig kjennetegn ved et demokrati er at innbyggerne selv kan delta i og utforme politikken blant annet gjennom opprettelsen av partier, organisasjoner og interessegrupper kansk styreform. 2. Stortinget vedtar hovedpunktene for hva slags re-publikk Norge bør ha. 3. Grunnlovsendringer som innfører republikk som styreform vedtas, men trer først i kraft 1. januar året etter at innføring av republikk som styreform har fått flertall i en folkeavstemning om dette. 4. En folkeavstemning som nevnt avholdes. Forsla

Irans politiske system - Store norske leksiko

 1. Han er en folkevalgt president og USA har fortsatt en partidemokratisk styreform og mediene er frie, i den grad de selv velger å formidle sannhet og fakta. Hvorvidt man kan stole på partidemokratiet og de frie mediene er en problematikk som ikke bare hefter ved det amerikanske samfunnet, den er like aktuell og bekymringsfull i vårt eget land
 2. Tar man en titt på Asia, vil man heller ikke kunne si at de autoritære landene India er omgitt av har gjort det særlig godt økonomisk. Pakistan ble rangert som nummer 155 av 167 på The Economist Intelligent Units demokrati-indeks for 2012, og kan dermed trygt ansees som autoritært
 3. Det er påfallende at mens Trump twitrer mer manisk, autoritært og absurd enn noensinne, er omtalen i mediene i ferd med å falme (selv om vi ser et lite oppsving nå, med sakene mot Manafort og.
 4. st, viser forslagsstillerne til at en overgang til republikk vil være det naturlige sluttpunktet for den demokratiseringen som startet i 1814, og som var sluttført da Stortinget ved unionsoppløsningen, fratok kongen de siste restene av formell makt
 5. Epistokratiet har lenge vært ansett som en styreform få i Vesten tok på egentlig alvor. Som klassisk autoritært lederskap, slik vi ser det i Polen, Ungarn, Venezuela, Tyrkia, Russland,.

Det nærmeste, vi kommer på en definition af Ruslands styreform, er autoritarisme efter min mening. I denne type styreform har man en stærk, centraliseret ledelse og begrænset politisk frihed. Det passer rigtig godt på Rusland, som har et autoritært styre med magten centraliseret omkring Putins person Fascisme (italiensk: fascismo) refererer oprindeligt til en autoritær, politisk bevægelse, som styrede Italien fra 1922 til 1943 under ledelse af Benito Mussolini.Siden 1960'erne er fascisme dog også blevet opfattet som navnet på en politisk ideologi.Dette bestrides dog af en række politologer. Fascistpartiets symbol er en stavknippe kaldet en fasces, som i det gamle Rom var liktorernes. Demokratiet fremstod for mange ikke lenger som den ideelle styreform, og kommunismen og fascismen hadde etablert seg som den liberale parlamentarismens ideologiske alternativer. I stedet omtaler hun det fascistiske Italia som et autoritært system på linje med samtidige diktaturer i det sørlige og østlige Europa Styreform er måten en styresmakt, for eksempel en stat eller kommune, styres på.. En styreform omfatter en samling skrevne og uskrevne regler for organiseringen av myndighetene som treffer bindende beslutninger i et samfunn (Østerrud, mfl. 1997) USA er en republikansk forbundsstat, sammensatt av 50 delstater med republikansk statsform

Opplevelsen av å leve under et såpass autoritært regime (og personlig kjenne på frykten for det religiøse politiet), samt se hvordan masse-protester oppstår og dør, har nok bidratt til å forme min forsknings-agenda og fokuset på nettopp masseprotester og autoritære regimer STYREFORM: Styreform er måten en styresmakt, for eksempel en stat eller kommune, styres på. En styreform omfatter en samling skrevne og uskrevne regler for organiseringen av myndighetene som treffer bindende beslutninger i et samfunn (Østerrud, mfl. 1997) En viktig nyanse: Selv om Russland er et autoritært regime, Eller når folk sier at Russland er et diktatur, det vil si en styreform som blant annet «karakteriseres ved ekstrem grad av maktkonsentrasjon hos den eller de styrende», for å si det på leksikonspråket Statsminister Erna Solberg møter 8. september den hviterussiske menneskerettighetsaktivisten og opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Vilnius. Møtet er symbolsk viktig og vil kunne gi norske myndigheter verdifull innsikt i dramaet som utspiller seg i Minsk, og Russlands rolle i dette

- Ethvert lands regering må gøre det fornuftige og tage imod så mange flygtninge, som man kan, siger paven En båt i et opprørt hav. Mens vi med god grunn bekymrer oss for Russland og Donald Trump, beveger Kina og kinesiske interesser seg nærmest ubemerket langt inn i hjertet av den vestlige. Nøkkelord: Tyrkia, autoritært styre, kurdere, ytringsfrihetens vilkår, mediekontroll, Demokrati oppfattes vanligvis som en styreform hvor folket har vesentlig innflytelse på hva slags beslutninger som fattes (Dahl 1982). Dette innebærer også retten til å mene,. Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos - folk og κρατος, krátos - styre, herredømme, oversat: folkestyre) er et politisk system, hvor magten ligger hos folket.I en moderne forståelse af begrebet skelnes mellem styreform og holdning (livssyn). Demokrati betyder folkestyre. Det lyder umiddelbart enkelt - folket skal styre - men det viser sig.

Et autoritært regime er f.eks. et, som undertrykker opposition. Det hedder f.eks. om Rusland, som fik nedgraderet sin demokrati rating i 2014: Russia earned its largest ratings decline in a decade in 2014, as the Kremlin stepped up suppression of dissent at home (Rusland fik sit største fald i rating i et årti i 2014, idet Kreml optrappede undertrykkelsen af opposition hjemme) Press mot autoritært lederskap kan gjøre vondt verre. Effekten kan være motsatt, de strammer skruen til mot egne borgere. Like fullt kan press ha en funksjon som oppdemmingspolitikk for oss som nasjon. For vår sikkerhet og våre langsiktige interesser som liberale demokratier Det anarkistiske mål, anarkiet, er grundlæggende visionen om et anti-autoritært samfund, hvor ethvert individ har mulighed for at leve og udvikle sig selvorganiseret, selvstyret og mest muligt frit. Hvordan anarkiet i praksis kunne udfolde sig, er der i tidens løb blevet givet mange bud på Er ikke det en frihetlig politisk styreform som alle folkeslag bør streve mot å nå? Det kan til dels synes å være riktig, men bare til dels. Erfaringene fra Tyskland i mellomkrigstida, da den superdemokratiske tyske forfatningen fra 1919 la grobunnen for at tyskerne kunne velge nazismen, tyder på at demokratiet ikke alltid ledsages av frihet

Autoritært styre — autokrati, styreform der all makt er

styreformer lex.dk - Den Store Dansk

Monarkiet er en fortidslevning fra et autoritært styre, og egner seg derfor dårlig som demokratisk symbol», og at Norge har samme styreform som Kambodsja, Kuwai og Bahrain 3) Hva går skillet mellom totalitær og autoritært diktatur ut på? 4) Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte (representativt) demokrati? 5) Hva legger vi i uttrykket pluralisme? 6) Hvilke krav bør mans tille til et representativt demokrati, i følge Robert A. Dahl Den tidligere Sovjetiske republikken ligger midt i Europa. Landet fungerer på mange måter som et historisk veiskille mellom øst og vest: Hviterussland opplever både utvikling og stagnasjon. Hviterussland mangler uavhengige institusjoner, aktivister forfølges og både ytrings- og organisasjonsfriheten er begrenset. Likevel oppleves ikke landet så veldig ulikt vestlige demokratier av.

Autoritære styreformer - Styr på samfunde

Rusland er arealmæssigt verdens største land; landet ligger i både Europa og Asien. Rusland er både formelt og reelt Sovjetunionens arvtager. Inden for landets grænser findes en betydelig andel af alverdens resurser, bl.a. olie, naturgas, metalmalme, skov og landbrugsjord. Russere udgør over 80 procent af befolkningen, men herudover findes ca. 100 forskellige minoriteter Basert på dataene i studiet er sannsynligheten for at et autoritært regime faller på sitt høyeste når velstandsnivået ligger i området 6.- 10.000 dollar per capita. Spesielt hvis landet samtidig opplever økonomisk stagnasjon eller tilbakegang (inntektsfall) -> Ref. den arabiske våren i 2011 Blir han president, kan det føre Brasil tilbake til et autoritært og mannsdominert elitestyre, sier Bull. Søndag går første runde i presidentvalget i Brasil, der oppslutningen om demokrati som styreform har sunket dramatisk de siste årene Hviterusslands demokratiske oppvåkning - og Putins dilemma. Statsminister Erna Solberg møter i dag den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Vilnius

Video: Kategori:Styreformer - Wikipedi

Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884. Samstundes er det blitt hevda at embetsmennene i åra 1814-1884 satt med makta og stod for eit autoritært styre (Seip 1974, 1981). På mange måder minder Selvstyremyndighedens styreform således om den autokratiske, der også findes i flere af de omkringliggende arabiske stater. at Israel binder sig til et fremtidigt autoritært styre i nabostaten Palæstina Trenger fattige land et sterkt autoritært lederskap for å skape utvikling? Nei - snarere tvert imot. Nyere forskning viser at demokratiet har en rekke økonomiske fortrinn over autoritære styreformer, skriver Carl Henrik Knutsen Grunnlovsforslag 21 (2015-2016), Dok.nr.12:21 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 1 Dersom et land skal gjennomføre en vellykket overgang fra et autoritært regime til et demokratisk system, må institusjonene på plass. Frankrikes del skulle det nesten 200 år, et absolutt monarki og fire republikker til før landet fikk sin nåværende styreform og grunnlov

Sovjetunionen - Wikipedia

Syrien var arnested for en af verdens ældste civilisationer og er i dag et olieproducerende land med et autoritært regime. I 2011 kom Det Arabiske Forår til landet, og demonstrationer mod diktaturet blussede op. Dette udviklede sig hurtigt til en blodig borgerkrig, som fortsat står på Syrien er en republik i Mellemøsten. Landet var frem til afslutningen af 1. Verdenskrig underlagt osmannerne; det blev selvstændigt i 1946 og er nu en autoritært og konservativt styret republik med en magtfuld præsident; folkelige protester og uroligheder, som fra 2011 har udviklet sig til en blodig borgerkrig, har dog sået tvivl om regimets levedygtighed Libyen blev selvstændigt i 1951, som en af de første stater i Afrika. Fra 1969-2011 blev landet regeret af Muammar al Gaddafi efter hans enestående version af islamisk socialisme, som bliver kaldt den tredje universelle teori. I 2011 blev Gaddafi styrtet af det internationale samfund efter at have regeret Libyen i 42 år. Der er endnu meget uro, men landets olieressourcer giver et vist. Learn politikk with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of politikk flashcards on Quizlet • Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden

Velkommen til Afrika.no - Norges fremste nettmagasin om Afrika og det afrikanske! I Nettmagasinet Afrika.no finner du fortellinger om Afrika du ikke finner andre steder. Vi gir deg et nyansert bilde gjennom reportasjer, analyser, essays og kommentarer som belyser alt fra kultur, idehistorie og filosofi til samfunnsliv, politikk og økonomi MOSKVA (Aftenposten): Da jeg kom til Moskva for fire og et halvt år siden var håpet at president Medvedev skulle demokratisere Russland ytterligere. Når jeg nå forlater landet, er håpet knust av Putin Roger Christensen. 7 . I skyggen av Luther-jubileet. Martin Luther var ikke den eneste på sin tid med vidtrekkende ideer. Blant hans mange samtidige finner vi Niccolo Machiavelli som har gitt oss langt viktigere bidrag enn Luther på en rekke områder

Vietnam - Wikipedi

Politisk krise i Etiopia. Etiopia, ett av det afrikanske kontinents viktigste og geopolitisk svært strategiske land, opplever å være ved et kritisk veikryss, en innenrikspolitisk krise som kan utvikle seg til borgerkrig Et diktatur er et autoritært regime ligesom tyranni og et militærregime. Burma er fx et militærregime. Landet ledes af en gruppe militærpersoner, en såkaldt junta. Kommunisme. Kommunisme er en politisk ideologi, som går ind for fælleseje Langversjon: En båt i et opprørt hav. Mens vi med god grunn bekymrer oss for Russland og Donald Trump, beveger Kina og kinesiske interesser seg nærmest ubemerket langt inn i hjertet av den. Grenser for Politikk All political theories assume, of course, that most individuals are very ignorant. Those who plead for liberty differ from the rest in that they include among the ignorant themselves as well as the wisest

Kategori:Lande efter styreform - Wikipedia, den frie

Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884. Av Knut Dørum

 • Villach veranstaltungskalender 2018.
 • Columbus slavehandel.
 • Fotor.
 • Schraml waldhimbeergeist.
 • Drake parents.
 • Mosefjerner betong.
 • Drk bad godesberg.
 • Ppu oslomet.
 • Akershøyden.
 • Php table.
 • Menschen mit behinderung arbeitsmarkt.
 • Kjøp og salg på nett.
 • Prefiks definisjon.
 • Barne og ungdomsarbeider oppgaver i barnehage.
 • Batteri online ltd.
 • Lovoo status sprüche frauen.
 • Olav medhus lønn.
 • Correctio wirkung.
 • Google personal budget.
 • Strikke votter video.
 • Schumpeter automatisering.
 • Tarkan şımarık indir.
 • Sv brake.
 • Påskeaktiviteter for barn.
 • Farmandstredet åpningstider påsken 2017.
 • Söller architektur.
 • Landratsamt waldshut öffnungszeiten.
 • Toyota land cruiser 200 till salu.
 • Hjertetre cercidiphyllum japonicum.
 • Weisser gott film.
 • Voyager 2.
 • Coleslaw trine.
 • Barbell jeans norge.
 • Hip hop bühl.
 • Gammeldags sitronkake.
 • Ufc dvd.
 • Tegn og symptomer på ekstrem utmattelse.
 • Ucho prezesa odcinki.
 • Großes ß handy.
 • William karlsson.
 • Vaktmester lønn 2017.