Home

Ulv og sau

Ulv tvinges til husdydrap

Ja, ulv dreper sau. Men bare en brøkdel av sauene som dør, blir drept av ulv. Hvorfor gjør vi ikke mer for å forhindre de resterende dødsfallene, spør artikkelforfatteren Ulv og sau side om side. Ulven har vært en del av norsk natur siden isen trakk seg tilbake etter siste istid, og til tross for 150 års fravær hører den utvilsomt til her

Det har vært mye fokus på ulven og dens skade på sau. Tallene viser derimot at det er jerv som forårsaker flest skader på sau og lam, fulgt av gaupe og bjørn. Ulven har stått for under 9 % av det erstattende tapet til rovdyr og det er lite tap av sau til ulv utenfor ulvesona Men ulver kan drepe sau, og det er spesielt unge ulver på vandring som snubler over saueflokker. Disse unge ulvene kan drepe mange sauer på kort tid. Dette er dessverre noe som er ganske typisk unge og uerfarne rovdyr. De dreper det de kan når de har sjansen, for å sikre at det er mat der i morgen også Ulven finnes ikke over hele landet, det gjør jerv, gaupe og kongeørn. Ulven opererer i veldig begrensede områder, det har den i hvert fall gjort hittil. Vi tar ut altfor lite av andre rovdyr også Det har vært en betydelig økning av antall sau og lam på utmarksbeite de siste årene, og antallet nådde historiske høyder i 2017. Derfor er dette en feilaktig påstand. Når det i tillegg er en massiv overproduksjon av sauekjøtt i Norge så kan ingen påstå at verken ulv eller de tre andre store rovpattedyrene kan være ødeleggende for norsk landbruk Ulven spiser også småvilt, som bever, grevling, hare og skogsfugl, samt smågnagere. Den kan også ta sau og tamrein, der dette er tilgjengelig. I mer sjeldne tilfeller tar den også hjort, villrein og storfe. Lever i flokk . Ulven er en sosial dyreart, som lever i adskilte territorier

Debatt: Ulv og sau - Si vi dreper ulven, hva da med de

Ulv eller sau: Ja takk, begge deler! - Ytrin

 1. Vi hører mye om ulven i media, men faktisk beiter kun 1 av 100 sauer i områder prioritert for bjørn eller ulv . Hovedkonflikten mellom sau og de store rovdyrene pågår i dag hovedsakelig utenfor områdene som er satt av for bjørn og ulv. Svært ofte dreier det seg om unge ulver og bjørner som har vandrer inn på våren og forsommeren
 2. Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien (Canidae). Arten omtales også som holarktisk ulv, spesielt i vitenskapelig sammenheng, fordi den utelukkende er knyttet til den holarktiske faunasonen.Ulv tilhører hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten.
 3. En bonde skal krysse en elv. Bonden har med seg en ulv, en sau og en sekk med grønnsaker. Ved elven finnes det en båt som kan ta bonden over elven sammen med én av de andre «passasjerene» (enten ulven, sauen eller sekken med grønnsaker)

DEBATT Debatt: Ulv og sau Den store stygge sauenæringa Det er behov for å klargjøre en del av de inntrykkene som har blitt skapt i debatten om sau og ulv ROVDYR OG SAU I NORGE OG SVERIGE Norge og Sverige praktiserer to helt forskjellige løsninger når det gjelder Og de har også mye mer ulv og gaupe enn det vi har i Norge. Når det gjelder jerv så er ikke forskjellen SÅ stor, men svenskene slår oss allikevel der også Hvorfor ulven tar flere når den først angriper, er at vår vanligste sau, som kalles Norsk Kvit Sau, er avlet på størst mulig avkastning, og ikke på å klare seg i naturen Det er ikke bare at sau og andre dyr blir revet i stykker, men bønder må legge ned fordi det er helt umulig å drive når vi har ulven, sier Mehl. En del av mangfoldet Det er ikke ulvevennen. Ulv tar flere enn 365 elg per år i Norge, det skyldes delvis fordi de akkurat som med reinsdyr og sau ikke tar mange voksne dyr, likeså spiser de ikke nødvendigvis hele dyret, selv om de kan spise det meste

Norge har en av Europas minste bestander av ulv, selv om det er store områder som egner seg til leveområde for ulv her til lands. I land som Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Polen og Kroatia lever det over 200 ulv 101 nye sauer drept og skadet av ulv. Siden de første funnene av drept sau ble gjort i mai er tapstallene nå oppe i 280. Det gjelder i østre og Vestre Toten, Hadeland og Hurdal

Han holder ham er ansvarlig for situasjonen og mener han bør gå av om det ikke ryddes opp og tas ut mer ulv. Her går ulven til Da jeg begynte med sau i 1998 hadde jeg tenkt å drive på til. - Det er en pest og en plage. Ulv hører ikke sammen med husdyr, så dette er utrolig irriterende, sier sauebonde Kjell Eikild som eide sauene som nå er tatt av ulv. Han sier at han minst to ganger tidligere har mistet noen av sine rundt 150 sauer til ulv. - I tillegg har det skjedd andre ganger hvor det ikke er påvist, sier bonden Siden 1971 har ulven vært fredet, og ifølge naturmangfoldloven skal den derfor beskyttes. Senterpartiet og Arbeiderpartiet prøver å male et bilde av at ulven er sauens største trussel. Men kun 2 prosent av alle sauer som går tapt, skyldes ulv. De største årsakene til at sau går tapt på beitet er ulykker, sykdommer og infeksjoner I hovedsaker det fire rovdyr som skaper konflikter hos oss: Bjørn, ulv, jerv og gaupe. Ingen av dem representerer noen direkte fare for mennesker. Snøskuter og elg (og storfe for den saks skyld) er langt farligere. Jerv og gaupe er så små at de knapt rekker oss til knærne. Problemet er særlig at sau blir tatt når de slippes inn i. - Sau er et ubrukelig dyr til å forsvare seg. De springer ikke fort og har ingenting å forsvare seg med. Et rovdyr som ulv og jerv må nødvendigvis like å drepe, da et rovdyr som ikke blir feit ikke vil ha like stor sjanse til å få unger

Møtene vert bestemt både fast og etter behov. Pr. i dag vil Per Fossheim og Pål Kjorstad møte for NSG. Det er òg laga til at faglaga og Sau og Geit i Innlandet møter ved behov, og der møter Jonny Mathisen og Knut Evensen for OSG. Pål Kjorstad vert med som leder i Utmarksrådet, kjelde redaktøren. 05/05: Skadefellingstillatelse ulv Ulven gikk til angrep og beit mannen i både armer og bein. De kan bevege seg over stor avstander og biter alt de kommer over, alt fra kuer, hester og sau til mennesker, sier han Landbruket og andre næringers bruk av utmarka utfordres i dag i betydelig grad av rovdyr. Gjennom flere forlik har Stortinget bestemt at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i utmarka, allikevel blir mellom 30 000 - 40 000 sau drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite hvert år Ulv VS Sau NYTT TEMA. Neste >> 1 2. Hærfader Innlegg: 2242. 06.05.04 23:57. Del. Hvem er viktigst og hvorfor? Jeg satser spasa mine på sauen, den kan man spise/leve av. Hva er så flott med ulven? Siden den skal få lov til å spise opp levebrødet til mange bønder i vårt vidstragte land

Tap av sau på beite - Dyrebeskyttelsen Norg

Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen, tidfestet til 1500-1400 fvt. Ulv, canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, skrubb og gråbein. I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og polarulv.

Hva spiser ulven? - Besøkssenter rovdy

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Jerv og gaupe er den hyppigste tapsårsaken for både sau og tamrein. Disse artene utgjorde i 2016 til sammen 60 prosent av erstattede tap. Det er i de fleste tilfeller lettere å gjenfinne kadaver og identifisere hvem det er som har drept dyret når det er bjørn og ulv som har forårsaket skaden. Tap kan variere kraftig fra år til år

Ulv og sau. Sauebøndene får kompensert for «relevante og rimelige utgifter» etter ulvesommeren. Oppfølging etter ulveangrepene på Hurdal, Hadeland og Toten. Ulveangrepene: - Noen vurderer å gi seg - Mye tyder på at ulven er kommet for å bli. Nye ulveangrep - sauen trenger mer. Ulv og sau. Sauebøndene får kompensert for «relevante og rimelige utgifter» etter ulvesommeren - Mye tyder på at ulven er kommet for å bli. Nye ulveangrep - sauen trenger mer beiteplass i bygda. Odd fra Lunner så ulv: - Trodde nesten ikke det jeg s. Ulv, bjørn, jerv og gaupe er alle på Rødlista, som betyr at de er i større eller mindre grad står i fare for å bli utrydningstruet. Ulven har status som kritisk truet, har norske forsøk vist at vokterhunder i kombinasjon med gjeting og bruk av nattkve nærmest kan eliminere tapet av sau i sterkt rovdyrbelastede områder Det er politikerne som har bestemt at ulven kun skal få holde til i den beryktede ulvesonen. Mange mener at det er for lite område, mens andre er sinte for at de må ha ulv - mens alle andre slipper. Årsaken til ulvesona er for å forhindre at det blir for store tap av sau og tamrein til ulv

Litt av samme logikk kan man ofte finne i debattfelter tilknyttet avissaker om ulv. Argumentet som ofte går igjen er at det er en forsvinnende liten andel av sauen som blir drept av ulv. I 2016 ble det betalt ut erstatning for 17 500 dokumenterte rovdyrskader. Av dette var det kun 9 % , eller ca 1600 sau og lam som ble tatt av ulv Figur 3: Fordeling av erstattet antall sau og lam på hver enkelt rovviltart (gaupe, jerv, bjørn, ulv, kongeørn og uspesifisert freda rovvilt) i 2019 (kilde: Rovbase.no). Historisk utvikling i tap av sau til rovvil

Og fluelarver dreper mer sau enn ulv. Ulven er blitt demonisert av politikere som bygger opp under mytiske fortellinger om ulven, sier zoolog Petter Bøckman til NRK. LES OGSÅ: Kun én person er. At ulv derimot ser på sau som mat og hunder som fiender, er en annen sak. Her har vi likevel rause erstatningsordninger i Norge, og når vi klarer å leve med rovfugler i lufta, spekkhoggere i havet, isbjørner på Svalbard og bjørn, jerv og gaupe i skogen vår, tåler vi saktens noen få ulver også På denne gården i Hedmark har de drevet med sau i 150 år. Gården i Rendal i Hedmark. Nå orker de ikke mer. - Man skal ta både frykt og følelser i distriktene på alvor. Men det er altså sånn at det brede folkeflertallet ønsker ulv i norsk natur. Ulv i norsk natur. Sideinformasjon - I de siste seks dagene er det gjort funn av tre kadaver påvist drept av ulv i både Meråker, Levanger og Verdal. Det er i tillegg totalt dokumentert 58 kadaver og skader på sau og rein fra 1. juni i rovbase.no. De nyeste kadaverfunnene sannsynliggjør at skadevolder er i området og at muligheten til et effektivt fellingsforsøk er tilstede, heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen

Video: Ulven er ikke sauens største fiende - Langlesing fra Innlande

Fakta og myter om ulv - naturvernforbundet

 1. Fra 1850 og utover på 1900-tallet ble bestandene av de fire store rovdyrartene skutt kraftig ned, og både ulv, jerv, gaupe og bjørn ble nesten utryddet. I dag vet vi bedre. Ulven har en viktig funksjon for å regulere bestandene av hjortevilt, og er en naturlig del av økosystemet
 2. Konsekvensetisk perspektiv på sau og ulv Innen denne tradisjonen er det konsekvenser av handlinger som har betydning (Ariansen, 1992). En «god» handling er en som har «gode» konsekvenser. Hensikt med, og bakgrunn for handlingen har ikke nødvendigvis etisk relevans. Et sentralt spørsmål blir hva slags konsekvenser som har etisk relevans, og
 3. Vanlig ulv (Canis lupus lupus) er en av mange beskrevne underarter av ulv (C. lupus), på linje med for eksempel tamhund (C. l. familiaris) og dingo (C. l. dingo).. I Norge og Sverige kaller man dette dyret ulv, varg, skrubb eller gråbein, uten hensyn til underarten.I faglige sammenheng kalles underarten gjerne europeisk ulv eller eurasisk ulv, men den refereres gjerne til under.
 4. Sau, ulv og bjørn. Vidar Henriksen. Publisert: 11.05.2017 00.12.01. Oppdatert: 11.05.2017 00.11.56. Er det en folkerett å slippe dyr til fjells uten tilsyn? Hvem var der først, sauen eller rovdyra? Videre er det frivillig å slippe dyr til fjells, så hvorfor slippe dyr til fjells og senere sitte og klage
 5. Bildet av en sau som velter og blir liggende hjelpeløs på ryggen, som vaser rundt uten evne til å klare seg selv eller forsvare seg mot rovdyr, blir mer og mer tydelig for mange. For naturen kan være tøff og en sau har ingen ting å stille opp med verken mot bjørn eller ulv
 6. Publisert: 06.01.17 — 13.24 Oppdatert: 4 år siden. Alle vet at ulv og sau hører naturlig sammen i samme setning, skriver artikkelforfatteren. Her er et par Canis.
 7. Og ser man bort fra ulv/sau - problematikken, så er manges livskvalitet redusert. Det er ikke bare hyggelig å gå på sopptur lenger med små barn og bikkjer, og heller ikke alene. Kanskje ekspertene har rett - den angriper ikke folk. Men den angriper beviselig hunder

Fakta om ulv - Rovdat

Sau representerer et lett og tilgjengelig bytte dersom ulven treffer på disse i utmark, og med sauens korte fluktavstand kan flere sauer bli drept på kort tid. Når ulv dreper jakthunder, er dette ikke som en del av det naturlige matinntaket til ulven, men for å eliminere en konkurrent og det som ulven oppfatter som en inntrenger i ulvereviret Ulv har tatt sau i Lunner: - Vi kan rykke på timen, sier fellingsleder Sau skadd av ulv i Lunner - minst 16 dyr drept i området Greit å skyte fire ekstra ulver, sier Klima- og miljødepartemente Mørch Andersen har egenhendig opplevd at rovdyrtrykket har vedvart også etter at den ene ulven ble skutt og drept. - Vi har hatt angrep seinere, som er bekreftet av SNO. Det er altså mer ulv her ut over den ene. Jakt har blitt igangsatt, men det er ikke skutt flere ulver, forteller bonden, som har drevet med sau siden 2012 Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark

FOR OG IMOT: Skyte eller skåne ulven

Ulv eller sau i Norge. Ulveforkjemperne er stadig ute i mediene, senest villmarkingen Lars Monsen som vil ha hundrevis av ulv i landet for så å jakte på dem. i Norge som ville gå på et slikt tapsprosjekt, så da er det like godt å innrømme at man vil bytte ut sauene med ulver, og slutte med alt utenomsnakket Ulv i Norge finnes i all hovedsak i de gamle fylkene Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold (region 4 og 5). Her etablerer de seg i flokker som kan produsere årlige kull med unger. - Det er i hovedsak to typer jakt som skjer i Norge Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene. Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom hele 80-tallet var det bare en familiegruppe og aldri mer enn totalt 10 ulver i Skandinavia Flere titalls sau er tatt av ulv: - Jeg tipper vi var 50 meter unna ulven. Her er ulven i Elverum: - Virket tufsete. Jens Gunnar og Monica slutter med sau etter å ha mistet 22 sauer i ulveangrep. Jon og Ingrid har tatt inn sauene fra beite etter ulveangrep: - En stor psykisk belastning Ulv og sau. 8. juli 2018 8. juli 2018 Nyheter. Ca. 120 sauer er blitt revet i hjel de siste dagene i området Tolga i Hedmark fylke, til sauebøndenes store fortvilelse. «Dette kan ikke fortsette, mener Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland

Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk Sau og Geit (NSG) og Erling Aas-Eng, Norges Bondelag sin talsperson i saker om rovvilt, forteller til Bondebladet at årsaken til at tapene går ned har en klar sammenheng med at det slippes færre dyr på beite i roviltutsatte områder. - De positive tallene er, til tross for Klima- og miljødepartementets politikk, ikke på grunn av den Tapt og erstattet er IKKE det samme Ulv tar sau på utmarksbeite. Det samme gjør bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Tap av dyr på utmarksbeite er svært utfordrende, da kadaver forsvinner fort. De spises av rovvilt, fortæres videre av mindre rovdyr og åtseletere, brytes ned av mikroorganismer og komposteres i varmen 7. august 2017: Ulven ble skutt. Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt. 2018. 11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar Sau drept - fellingstillatelse på ulv gitt. Torsdag morgen ble et lam funnet drept i Hægebostad. Ulv er hovedmistenkt, og fellingstillatelse er utstedt for 14 dager

Ulv sto for over halvparten av skadene på erstattet sau i Hedmark i fjor Ulv: Kampklare nordøsterdøler vil vise samhold og styrke i fakkeltoget i Oslo 8. januar - Rovviltforvaltningen har blitt et politisk spill basert på følelser mer enn på fakt Sau og ulv. I ulvedebatten er det ikke bare ulvens forhold til mennesket som bør være faktabasert, vel så viktig er ulvens forhold til sauen, eller mer presist; statistikk for tap av sau på beite. I Norge slippes om lag 2 millioner sau på beite hvert år Sau og storfe er sendt på utmarksbeite, og som vanlig dukker rovdyra opp. Sauer er tatt, Leser at det er sendt inn bekymringsmelding melding fra blant annet Sørskogbygda skole angående nærgående ulv og bjørn. Og de har fått tilbakemelding om det skal inn i undervisningsopplegget på skola

Hvor mange husdyr tar rovdyra i Norge

Det opplyser Arve Aarhus, som er leder for skadefellingslaget. Ulven ble skutt klokka 23.08. - Klokken 21.30 fikk vi melding fra en saueeier, om at det var ulv som jaget sau i beiteområdet hans. Da rykket vi ut. Ulven var fremdeles i området da vi kom, og bare halvannen time senere var den felt. Politikk, religion og samfunn ; Politikk og samfunn ; Ulv vs sau Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Ulv vs sau Dersom ulven ikke er genetisk viktig bør den felles, mener WWF. - Vi ønsker en større ulvestamme, men vi vil ikke flytte all ulv. Blir det store skader, ja da blir det skadefelling. Vi vil bygge opp en levedyktig stamme samtidig som vi må prøve å skille ulv og sau, sier Lundmo Petter Bøckmann er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum, og kan mer enn de fleste om ulv. Han kan fortelle at ulven egentlig er en hjortedyrspesialist, aller mest glad i elg og hjort. - Ulven spiser stort sett elg her i Norge, forteller Bøckmann. Men ulven angriper jo allikevel sau, hvorfor gjør den det når den.

Norsk Sau og Geit - Forside

 1. Utmarksbeite med frittgående sau er så godt som avviklet i de delene av ulvesona hvor det forekommer ulv. Resultatet er både driftsavvikling og økt hjemmebeite. I ulvesona i Østfold, Akershus og Oslo er det økt beite på innmark og inngjerdet, gårdsnær utmark
 2. 5 kart om ulv og sau. 04. august 2015, kl. 13:37. 1/5 Lenken til dette bildet er kopiert. De oransje områdene viser beiteprioritert område, hvor husdyr skal vernes. Det gis gjerne fellingstillatelse på rovdyr innenfor disse områdene
 3. Ulven skader aldri mennesker og vår frykt for ulven kan ikke sammenlignes med ulvens naturlige frykt for mennesker. Data viser at det er mer enn 12.000 ulv i Europa og rundt 50.000 ulv i Nord-Amerika. I disse områdene bor det langt flere mennesker enn i Norge, samtidig som at det er registrert svært få alvorlige angrep det siste århundret
 4. Både sau og ulv. Miljøbevegelsen og folk flest må stille opp i en dugnad for rovdyrene, for sauene og for husdyrbøndene. Meninger. Det er 120 år siden bjørn og ulv holdt til i Oslomarka, og helt frem mot vår tid har det vært jakt, ja sogar skuddpremie, på alle slags rovvilt
 5. Og dagens knallharde debatt dreier seg om langt mer enn ulv og sau. Det er vel i større grad skogeiere i Hedmark som ønsker å tjene penger på elgjakt, og med laushunder. Ulven har i stor grad blitt framstilt som et menneskefarlig monster
 6. I snitt i 2017 betalte Nortura ut kr 3,36 i grunntilskudd per kilo sau og kr 6,28 i distriktstilskudd per kilo sau. Da disse tilskuddene ikke kan regnes som ren slakteverdi velger vi å ikke regne med dette videre. 9,2 ganger mer fra staten. Slakteprisen på både sau og lam har altså gått ned de siste årene

Forskere: Fakta er ikke nok i ulvedebatte

 1. imal og underordnet betydning. Skal man velge mellom ulv og sau, så vil nok sau være langt viktigere (positivt sett) for økosystemet enn ulv. I flere hundre år har det (tilnærmet) ikke vært ulv i Norge, og det har ikke ført til noen økologisk katastrofe
 2. I tusenvis av år har mennesker hatt husdyr, i byene katt og hund, på gårdsbruk dessuten kyr, sau, geit, gris og hest. Mennesket har også drevet jakt på ulv, rev, gaupe, hjortedyr, villsvin, bjørn og kanskje også oter og bever, langs kysten også på sel og hval
 3. ister Helgesen: Si Helgesen p
 4. På grunn av ulike krav til kopparinnhald i kraftfôret til sau og storfe, kan ein ikkje bruke same kraftfôrslag til både desse dyreartane. Dei kraftfôrslaga vi da har å velje i frå Felleskjøpet er Formel sau som har 0,96Fem/ kg, 110 g AAT/FEm og +10 g PBV /FEm
 5. Ulv og sau er en dårlig kombinasjon. En ulv er felt på Toten. Trolig dreier det seg om ulven som har angrepet over 3sauer i beiteområder den siste tiden. MeningerØstfol flott fylke, spesielt for oss som er glad i natur, friluft, jakt og fiske i kombinasjon med korte avstander til mer urbane by strøk
 6. Sau jager Ulv I Norg
 7. Er det noen som vet hvor jeg finner statestikk over vilt og husdyr som blir tatt av ulv, ørn og løshunder
Flere sauer angrepet i natt - Ulv - VG

Hvorfor har Norge høyest tap av sau til rovdyr

Flere observasjoner av mulig ulv i Troms - følger med på rein og sau. Observert langs E6 i Troms: - Mye tyder på at det er en ulv. Ny observasjon av ulv i Nord-Troms: - Det er sikret bilder av spor . Norge Rundt Desember 2018 ble det skutt 2 ulver i Pasvik i Finnmark. Frykten for at ulven skulle være en trussel mot rein og sau brukes som argument for jakta. Det ble i forkant av jakta funnet 57 sau og 5 rein dokumentert drept av ulv. På nyåret ble det gitt enda en ny fellingstillatelse på ulv Ulv og sau er ikke natur, og Norge er intet naturland. Dette får mange utslag, som for eksempel at folk flest ikke er i stand til å reise til en kald hytte og fyre denne opp. Bekvemmelighetshensyn tilsier at man aldri på noe tidspunkt skal hutre, derfor vil hyttefolket ha det varmt hele tiden Frode Aalbu er rovviltansvarlig i SNO, og han sier til OPP at det er like vanlig at to ulver er på streif sammen, som at én streifer. Han har ikke fått noen forvarsel om at det er ulv i regionen nå. - Men det er ikke uvanlig. Det er vanskelig å finne spor av ulv på barmark, det er omtrent bare tap av sau eller rein som dokumenterer det

Ulv - Wikipedi

5 kart om ulv og sau på Romerike Bildeserie. 5 kart om ulv og sau. Av Torstein Throndsen. Publisert: 04. august 2015, kl. 13:36 Sist oppdatert: 04. august 2015, kl. 14:11. Artikkelen er over 5 år gammel ROMERIKE: Hørt om. Sau (Ovis aries) er ein drøvtyggar.Han er eitt av dei vanlegaste husdyra og vert avla fram for kjøt og ull.Sauen var eit av dei første dyra som vart tamde av menneske, truleg i Midtausten for om lag 10 000 år sidan. Gjennom tidene har det utvikla seg ei rekkje ulike typar sau tilpassa ulike leve- og bruksområde, og i moderne tid har ein avla fram nye rasar særskild tilpassa ull- og. Ulven er en utpreget kjøtteter, og spiser stort sett byttedyrene som er tilgjengelig. Analyser viser at mer enn 95 prosent av alt kjøtt som ulven spiser, kommer fra elg. Av de fire store rovdyrene i Norge, gjør ulven minst skade på sau. Ulven står oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Les mer om ulv; Bjørnen er vårt.

Ulven, sauen og grønnsakene ABC Nyhete

Sau bekreftet tatt av ulv vest for Mjær. Et av seks helnorske ulvekull født i Østmarka. Sparker og spytter på død ulv: - Når en person er sammen med hunden sin 365 dager i året og plutselig finner den drept, er det naturlig at det kommer en reaksjon I etterkant ble det funnet både skadde og drepte sauer og lam tatt av ulv frem til 9. juli, med skadedato frem til 25. juni. I denne perioden ble det dokumentert 43 sau/lam og en rein tatt av ulv i Meråker, Verdal og Levanger kommune. 17. juli ble det funnet et nytt kadaver i Verdal, med skadedato mellom 14. og 15. juli Ulven spiser bl.a. sau og elg.» (kilde: ulv.no) Foto: Westend61 / Getty Images. Jon Kåre Time. Journalist . midt i debatten. Ketil Skogen Seniorforsker ved Nina - Norsk institutt for naturforskning. Mener ulvedebatten først og fremst handler om grunneiernes jaktinteresser

Debatt: ;Ulv og sau - Den store stygge sauenæring

Og til de som spisser pennen for å fortelle hvor dum og ubrukelige mine meninger er. Nei, jeg er ikke redd for ulv, nei jeg har ikke tenkt å være med ut på overnatting. Nei, jeg er ikke rovdyrhater. Nei, jeg mener ikke at all ulv i Norge skal utryddes. Nei, jeg kommer ikke til å bruke timer i media eller på nett for å argumentere med dere Talet på sau som vart erstatta på grunn av ulv var 1.682. Altså 1,6 prosent av dyra som blei borte på beite, eller 0.08 prosent av alle dyra på utmarksbeite. Rundt 90.000 sau og lam døyr av. Sau og Ulv - Sauer Forkle Grenseløse kombinasjoner av farger, størrelser og stiler Oppdag Forklær av internasjonale designere nå Jeg er for både ulv og sau, og mener at det skulle vært begge deler. Men jeg unner ingen sau å bli jaget og opprevet av en ulv som er sulten, eller en saueeier å finne igjen en ødelagt død sau, eller et dyr som er så hard skadet at det må avlives på stedet, etter kanskje å ha gått skadet og hatt vondt lenge

Ulv - Bjørneparken Rovdyrsenter

Én ulv står bak nesten en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge per 1. august i år. Totalt har tapene økt i forhold til samme tid i fjor, men de er lavere enn i noen av de øvrige siste 12 årene Det ene lammet skal være drept av ulven for noe tid tilbake, mens det andre var helt ferskt, ifølge Hillmann. Krevende jakt - Dette betyr at det er ulv i området, og har den først begynt å ta sau kan det fort gå flere dyr, sier Hillmann. Fellingsforsøket er allerede i gang, og vil hovedsakelig foregå med utplassering av poster på. Om sau, ulv og krokodilletårer. Ulv påkjørt og drept kloss inntil bebyggelsen i Skiptvet. Vil ha hodeskallen til E6-ulven - Ulven kom nærmere og så på oss i flere minutter. Det hjalp ikke at vi skrek og hev steiner etter den . Fortviler over fellings-vedtak Ulv og andre rovdyr hører hjemme i norsk natur. Vi har ingen rett til å utrydde dem, enten man lever av sau eller rein. For alle som er bekymret for at ulven skal stikke av med lammekjøttet er det bare å slappe av. I 2016 ble det produsert altfor mye lamme- og sauekjøtt i Norge. Faktisk 3000 tonn for mye. Også dette har miljømessige. Politikk og samfunn ; En sau mer verdt enn en ulv? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen!.

Med løgn skal ulven drepes - nyheter, sport, debatt og kultu

Ulv: Nye skader. Fellingsleder og hund har sprunget på sporet etter lausmaget ulv hele søndagen. Ulvenytt midt i ulvemøtet med Elvestuen: Ikke én, ikke to, men tre ulver. 7,2 millioner kroner for rovdyrtatt sau. Proffere fellingslag skal gi beitenæringa lavere tap. Ulvehybrider oppdaget i Sverige. Fellingslaget har løsnet skudd mot ulv i. Her står ulven og ser på Anders: - Den var vel bare 70-80 meter fra oss. Ansvarsløst å slippe sau i ulverevir. Østmarka-ulvene har fått valper. VIDEO OG TEKST Advarer etter flere observasjoner av Østmarka-ulven: - Vis aktsomhet - Ikke uvanlig at ulven er så lite sky. Ronny holder 700. Og om ikke Rødhette og bestemor ikke blir spist, vil de heller ikke kunne bli reddet av en jeger, og hele verdenshistorien slik vi kjenner den må skrives om. Løsningen er vel som følger: Først ror man over kålen, deretter tilbake for å ro over sauen, man tar kålen med tilbake, ror over ulven, tar sauen med tilbake, ror over kålen for så å ro tilbake for å hente sauen

Lisensfelling på 12 dyr fra 1Minst 75 sau og lam tatt av ulv i Inntrøndelag: – VersteSiste nytt! Regjeringen åpner for jakt og salg av ulveskinn!Hvor vill er egentlig den «nye» norske ulven?Hvorfor har Norge høyest tap av sau til rovdyr?Ulv skutt på Lundamo i Trøndelag - Landbruk 24

Ulv fanget i saueinnhegning i Degernes - skal ha tatt to sau Tips Oss TLF: 800 33 336 E-post: redaksjonen@sa.no SMS: 1938 (kodeord SATIPS) MMS: 1938 (kodeord SABILDETIPS) Send vide Ulv hører naturlig hjemme i norsk natur. Punktum! Jeg har bodd i byen hele livet, kjenner ikke en sau, og skulle sikkert vært på ulvens parti. Men jeg har noen innvendinger. Mennesket er også en del av naturen, hvor dyr og planter er innordnet i næringspyramider, og det fungerer dårlig med to arter på toppen i samme habitat Bakgrunnen er viltkamerabilder som viser ulv ved Bringbu nord i Hamar kommune på morgenen 27. juni. - Det er per nå dokumentert 18 sau tatt av ulv ved Horta i Åmot kommune (i perioden 20.-21. juni), fem sau tatt av ulv ved Birkebeinervegen i Stor-Elvdal kommune (i perioden 21.-22. juni), og én sau tatt av ulv ved Furnes i Ringsaker kommune (27. juni), leser vi på Fylkesmannens nettsider Sau drept av ulv - ny fellingstillatelse gitt. Fire døde sauer funnet: Gir fellingstillatelse på ulv for tredje gang i år. Fellingstillatelse på ulv i Kvinesdal og Lyngdal. Redd for at ulven krysser fylkesgrensa: Har gitt tillatelse til felling av ulv i Lund. Fortsetter jakten:.

 • Manglende bilag regnskap.
 • Märchen nacherzählen klassenarbeit.
 • Nadia hasnaoui mann.
 • Gepa lebensmittel.
 • Burberry trenchcoat damen gebraucht.
 • Weber aquapanel outdoor.
 • Sanitet nivå 3 forsvaret.
 • Crayfish vs lobster.
 • Degenerative betyr.
 • Siva varsler.
 • Busstur til alpene.
 • 12v dimmer clas ohlson.
 • Beziehung phasen.
 • Samfunnsvitenskapelig tidsskrift.
 • Horario autobuses torrevieja.
 • Osteogenesis imperfecta behandling.
 • Berggasthof oytal.
 • Concepto de especialidad.
 • Vamos 2 kapittel 3.
 • Live starman.
 • Komfyrvern.
 • Toyota land cruiser 200 till salu.
 • Rosenborg vs ajax.
 • Motivasjonsteori forbrukeratferd.
 • Universitätssommerfest jena 2018.
 • Zen buddhism.
 • Klynge kryssord.
 • Morsdag 2017.
 • Stolsöverdrag jysk.
 • Hoteller i tallinn estland.
 • Muffins med olje uten smør.
 • Overgangssituasjoner i barnehagen.
 • Vival mot angst.
 • Peter brynolf född.
 • Fireball drink vinmonopolet.
 • Atp live stream batmanstream.
 • Paul mccartney 2017.
 • Anderes wort für gegenteil.
 • Die fliege original.
 • Newbie bergen.
 • Ambulante reha crailsheim.